Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

EARLYSTART, S.L., w zastosowaniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informuje, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej: www.memimababy.com, są włączane do automatycznych plików użytkowników usług EARLYSTART, S.L.

Zbieranie i automatyczne przetwarzanie danych osobowych ma na celu utrzymanie relacji handlowych oraz wykonywanie zadań informacyjnych, szkoleniowych, doradczych i innych działań własnych EARLYSTART, S.L.

Dane te będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

EARLYSTART, S.L. podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z praw dostępu, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i przenoszenia danych osobowych, uznanych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu (UE). Wykonywanie tych praw może być realizowane przez samego użytkownika za pośrednictwem e-maila na adres: customer@memimababy.com lub na adres: Avda. Lluis Pericot 88 3ª 2ª, C.P. 17003 – Girona, Hiszpania.

Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego są prawdziwe i poprawne, oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji, informując o zmianach EARLYSTART, S.L.

Cel przetwarzania danych osobowych:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W EARLYSTART, S.L. przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej: www.memimababy.com, w następujących celach:

  • W przypadku zawarcia umowy na towary i usługi oferowane za pośrednictwem www.memimababy.com, w celu utrzymania relacji umownej, a także zarządzania, administrowania, informowania, świadczenia i poprawy usługi.
  • Wysyłanie informacji za pośrednictwem formularzy dostępnych na www.memimababy.com.
  • Przesyłanie biuletynów (newsletterów), a także komunikacji handlowej dotyczącej promocji i/lub reklamy www.memimababy.com oraz sektora.

Przypominamy, że możesz sprzeciwić się wysyłaniu komunikacji handlowej w dowolny sposób i w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na wcześniej podany adres.

Pola tych rejestrów są obowiązkowe do wypełnienia, a brak tych danych uniemożliwia realizację wyrażonych celów.

Jak długo przechowujemy zebrane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymuje się relacja handlowa lub do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, oraz przez okres, w którym mogą wyniknąć zobowiązania prawne związane ze świadczonymi usługami.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych:

  • Żądanie informacji i/lub zawarcie umowy na usługi EARLYSTART, S.L., których warunki i zasady będą dostępne w każdym przypadku, przed ewentualnym zawarciem umowy.
  • Swobodna, konkretna, poinformowana i jednoznaczna zgoda, ponieważ informujemy Cię, udostępniając niniejszą politykę prywatności, że po jej przeczytaniu, w przypadku zgody, możesz ją zaakceptować poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie afirmatywne, takie jak zaznaczenie odpowiedniego pola.

W przypadku, gdy nie dostarczysz nam swoich danych lub zrobisz to w sposób błędny lub niekompletny, nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania, co uniemożliwi dostarczenie żądanych informacji lub zawarcie umowy na usługi.

Odbiorcy:

Zebrane dane mogą być przekazywane współpracownikom EARLYSTART, S.L. w celu optymalnego świadczenia usługi, a ci współpracownicy mogą również wykorzystywać dane do celów takich jak oferta własnych usług, zawsze skierowanych do tego samego kręgu i związanych z tymi samymi.

Wysyłanie tych informacji będzie zawsze uzależnione od wcześniejszej akceptacji i potwierdzenia przez klienta i/lub użytkownika.

Celem EARLYSTART, S.L. jest oferowanie najlepszej usługi dla swoich klientów, dlatego rozumiemy, że nasi współpracownicy mogą oferować najlepsze usługi w najlepszych miejscach, zbliżając się do klienta w jego miastach.

Dane zbierane przez użytkowników usług

W przypadkach, gdy użytkownik umieszcza pliki zawierające dane osobowe na serwerach współdzielonych, EARLYSTART, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkownika RODO.

Przechowywanie danych zgodnie z LSSI

EARLYSTART, S.L. informuje, że jako dostawca usług hostingowych danych, zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI), przechowuje przez maksymalny okres 12 miesięcy informacje niezbędne do identyfikacji pochodzenia danych przechowywanych oraz momentu rozpoczęcia świadczenia usługi. Przechowywanie tych danych nie wpływa na tajemnicę komunikacji i mogą być one wykorzystywane wyłącznie w ramach postępowania karnego lub w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, udostępniane sędziom i/lub sądom lub ministerstwu, które tego zażąda.

Przekazywanie danych organom ścigania odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Prawa własności intelektualnej www.memimababy.com

EARLYSTART, S.L. jest właścicielem wszystkich praw autorskich, własności intelektualnej, przemysłowej, „know-how” i wszelkich innych praw związanych z treściami strony internetowej www.memimababy.com oraz usługami oferowanymi na niej, a także programami niezbędnymi do jej wdrożenia i powiązanymi informacjami.

Nie zezwala się na reprodukcję, publikację i/lub wykorzystanie nieściśle prywatne treści, w całości lub w części, strony internetowej www.memimababy.com bez uprzedniej pisemnej zgody.

Własność intelektualna oprogramowania

Użytkownik musi szanować programy udostępnione mu przez EARLYSTART, S.L., nawet jeśli są one bezpłatne i/lub publicznie dostępne.

EARLYSTART, S.L. posiada prawa do eksploatacji i własności intelektualnej niezbędne do oprogramowania.

Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji na oprogramowanie niezbędne do świadczenia usługi, ani na informacje techniczne dotyczące monitorowania usługi, z wyjątkiem praw i licencji niezbędnych do realizacji usług objętych umową i wyłącznie na czas ich trwania.

Do wszelkich działań wykraczających poza realizację umowy, użytkownik potrzebuje pisemnej zgody EARLYSTART, S.L., a użytkownikowi zabrania się dostępu, modyfikacji, przeglądania konfiguracji, struktury i plików serwerów będących własnością EARLYSTART, S.L., przyjmując odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie incydenty, które mogą wystąpić na serwerach i systemach bezpieczeństwa w wyniku bezpośredniego działania niedbałego lub złośliwego z jego strony.

Własność intelektualna treści zamieszczonych

Zabrania się korzystania z usług świadczonych przez EARLYSTART, S.L. w sposób sprzeczny z prawem własności intelektualnej, a w szczególności:

  • Wykorzystania, które jest sprzeczne z prawem polskim lub narusza prawa osób trzecich.
  • Publikacji lub transmisji jakichkolwiek treści, które według EARLYSTART, S.L., są przemocowe, obsceniczne, obraźliwe, nielegalne, rasistowskie, ksenofobiczne lub oszczercze.
  • Udostępniania cracków, numerów seryjnych programów lub jakichkolwiek innych treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.
  • Zbierania i/lub wykorzystywania danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody lub wbrew przepisom Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
  • Wykorzystywania serwera pocztowego domeny i adresów e-mail do wysyłania niechcianej masowej korespondencji.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swojej strony internetowej, przekazywane i przechowywane informacje, hiperłącza, roszczenia osób trzecich oraz działania prawne w odniesieniu do własności intelektualnej, praw osób trzecich i ochrony nieletnich.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zasad dotyczących funkcjonowania usług online, handlu elektronicznego, praw autorskich, utrzymania porządku publicznego oraz uniwersalnych zasad korzystania z Internetu.

Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez EARLYSTART, S.L. w związku z jakąkolwiek sprawą, której odpowiedzialność można przypisać użytkownikowi, w tym honorariów i kosztów obrony prawnej, nawet w przypadku nieostatecznego orzeczenia sądowego.

Ochrona informacji przechowywanych

EARLYSTART, S.L. wykonuje kopie zapasowe treści przechowywanych na swoich serwerach, jednak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub przypadkowe usunięcie danych przez użytkowników. Ponadto, nie gwarantuje pełnego przywrócenia danych usuniętych przez użytkowników, ponieważ dane te mogły zostać usunięte i/lub zmodyfikowane w okresie od ostatniej kopii zapasowej.

Usługi oferowane, z wyjątkiem usług specyficznych dla kopii zapasowych, nie obejmują przywracania treści przechowywanych w kopiach zapasowych wykonanych przez EARLYSTART, S.L., gdy utrata ta jest przypisywana użytkownikowi; w takim przypadku zostanie określona opłata zgodna z złożonością i objętością odzyskiwania, zawsze po wcześniejszej akceptacji użytkownika.

Przywracanie usuniętych danych jest wliczone w cenę usługi tylko wtedy, gdy utrata treści jest spowodowana przyczynami przypisywanymi EARLYSTART, S.L.

Komunikacja handlowa

Zgodnie z LSSI, EARLYSTART, S.L. nie będzie wysyłać reklam ani komunikacji promocyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, które wcześniej nie zostały zamówione lub wyraźnie autoryzowane przez odbiorców.

W przypadku użytkowników, z którymi istnieje wcześniejsza relacja umowna, EARLYSTART, S.L. jest uprawniona do wysyłania komunikacji handlowej dotyczącej produktów lub usług EARLYSTART, S.L., które są podobne do tych, które pierwotnie były przedmiotem umowy z klientem.

W każdym przypadku użytkownik, po potwierdzeniu swojej tożsamości, może zażądać, aby nie otrzymywał więcej informacji handlowych za pośrednictwem kanałów Obsługi Klienta.

Im wcześniej rozpoczniesz edukację muzyczną dziecka, tym większe będą korzyści

Najlepsza aplikacja dla dzieci
Pobierz teraz i dołącz do tysięcy zadowolonych rodzin! 

avada-taxi-app-store
avada-taxi-google-play